WEB2
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 มี.ค. 23 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 495สอบคัดเลือก 495 คน
74 64 - - 74 64 138
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 320สอบคัดเลือก 301 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
46 42 - - 46 42 88
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 450สอบคัดเลือก 440 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
98 101 4 4 102 105 207
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
86 85 - - 86 85 171
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1002 304 292 4 4 308 296 604
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400สอบคัดเลือก 400 คน
95 87 1 - 96 87 183
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 540สอบคัดเลือก 520 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
81 89 - - 81 89 170
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
51 22 - - 51 22 73
8 สตรีวิทยา ๒ 585สอบคัดเลือก 555 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
93 113 - - 93 113 206
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1107 320 311 1 - 321 311 632
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 360สอบคัดเลือก 360 คน
28 29 - 2 28 31 59
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 450สอบคัดเลือก 428 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
97 95 - - 97 95 192
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 480สอบคัดเลือก 480 คน
39 38 - - 39 38 77
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 360สอบคัดเลือก 344 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
99 150 1 2 100 152 252
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 405สอบคัดเลือก 393 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
101 93 - - 101 93 194
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1233 364 405 1 4 365 409 774
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200สอบคัดเลือก 200 คน
31 17 - - 31 17 48
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450สอบคัดเลือก 441 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
85 83 - - 85 83 168
16 หอวัง 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
122 140 - - 122 140 262
17 สารวิทยา 450สอบคัดเลือก 435 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
82 77 - - 82 77 159
18 ราชวินิตบางเขน 280สอบคัดเลือก 280 คน
37 36 - - 37 36 73
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1152 357 353 - - 357 353 710
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 405สอบคัดเลือก 395 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
100 102 - - 100 102 202
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 440สอบคัดเลือก 440 คน
89 94 - - 89 94 183
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 540สอบคัดเลือก 525 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
101 92 - - 101 92 193
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 360สอบคัดเลือก 342 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
85 77 - - 85 77 162
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1047 375 365 - - 375 365 740
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 480สอบคัดเลือก 456 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
68 77 1 1 69 78 147
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320สอบคัดเลือก 320 คน
87 74 - - 87 74 161
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 320สอบคัดเลือก 320 คน
29 16 - - 29 16 45
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 540สอบคัดเลือก 532 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
155 165 - - 155 165 320
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 320สอบคัดเลือก 320 คน
104 86 - - 104 86 190
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1188 443 418 1 1 444 419 863
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 280สอบคัดเลือก 280 คน
69 116 - 2 69 118 187
29 พรตพิทยพยัต 495สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
จับฉลาก 60 คน
94 72 - - 94 72 166
30 ราชดำริ 440สอบคัดเลือก 440 คน
76 97 - - 76 97 173
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 585สอบคัดเลือก 570 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
102 122 - - 102 122 224
32 ศรีพฤฒา 400สอบคัดเลือก 400 คน
100 92 - - 100 92 192
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1260 441 499 - 2 441 501 942
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
71 80 - - 71 80 151
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 405สอบคัดเลือก 405 คน
- 167 - - - 167 167
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 630สอบคัดเลือก 610 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
149 82 - - 149 82 231
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 495สอบคัดเลือก 495 คน
86 93 5 3 91 96 187
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 280สอบคัดเลือก 280 คน
48 31 - - 48 31 79
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1410 354 453 5 3 359 456 815
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 225สอบคัดเลือก 215 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- 78 - - - 78 78
39 พุทธจักรวิทยา 80สอบคัดเลือก 80 คน
15 13 - - 15 13 28
40 สุรศักดิ์มนตรี 450สอบคัดเลือก 432 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
114 93 1 - 115 93 208
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200สอบคัดเลือก 200 คน
14 7 - - 14 7 21
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 573 143 191 1 - 144 191 335
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 400สอบคัดเลือก 400 คน
53 42 - 5 53 47 100
43 เจ้าพระยาวิทยาคม 120สอบคัดเลือก 120 คน
10 1 - - 10 1 11
44 วัดสุทธิวราราม 405สอบคัดเลือก 397 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
111 - - - 111 - 111
45 สตรีศรีสุริโยทัย 240สอบคัดเลือก 228 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- 136 - - - 136 136
46 ยานนาเวศวิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
59 47 - - 59 47 106
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 891 233 226 - 5 233 231 464
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 360สอบคัดเลือก 360 คน
55 63 - - 55 63 118
48 วชิรธรรมสาธิต 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
102 88 - - 102 88 190
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- 134 - - - 134 134
50 ปทุมคงคา 360สอบคัดเลือก 360 คน
85 - 2 - 87 - 87
51 มัธยมวัดธาตุทอง 320สอบคัดเลือก 320 คน
54 51 - - 54 51 105
52 สิริรัตนาธร 540สอบคัดเลือก 514 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
86 74 - - 86 74 160
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1515 382 410 2 - 384 410 794
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 12378 3716 3923 16 20 3732 3943 7675